Praha 8 má nový organizační řád Úřadu městské části

Praha 8 má nový organizační řád Úřadu městské části

Další středa a další jednání rady městské části. Dneska to trvalo necelou čtvrthodinku. Pojďme si projít, co bylo dneska na programu a co vlastně bylo radními schváleno.

Rada schválila seznam kandidátů na funkci přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 až 207 a vzala na vědomí rezignace paní Kuberové na funkci přísedícího. Na stole jsou čtyři noví kandidáti, rada s jejich nominací souhlasila. Poslední slovo bude mít ale zastupitelstvo, které se bude konat 22. února.

Připravuje se 3. zasedání Zastupitelstva naší městské části. Je plánováno na 22. února a začne v 10 hodin dopoledne.

Rada vzala na vědomí připomínky městské části k návrhu územní studie památkové rezervace v hlavním městě. Městská část požaduje například zpřesnění specifikace účelu a cíle územní rozvoje, požaduje doplnění podrobnější textové části k výkresům a dílčích dokumentací či vyžaduje konkretizovat obecná doporučení. Pro potřeby Florence pak Praha 8 požaduje zapracování urbanisticko-krajinářské analýzy pro rozvoj území Těšnova a také požaduje zvážit změnu priority ze střední na vysokou.

Místostarosta pro školství Matěj Fichtner (ANO) požaduje ponechání nevyčerpaných účelových investičních finančních prostředků z minulých let do roku 2023 na pokračování vybraných akcí Servisního střediska pro správu svěřeného majetku. Jedná se třeba fotovoltaické elektrárny na školách nebo inženýring na zvýšení úspory energií.

Tajemník Úřadu MČ Praha 8 Josef Rambousek předložil radě nové znění Organizačního řádu Úřadu MČ Praha 8. Změny vzešly z požadavků jednotlivých vedoucích odborů. Došlo k úpravám hlavně v oblasti nově vzniklých či spojených oddělení a doplnění rozpočtových kapitol či drobných doplnění a úpravám náplní jednotlivých odborů a oddělení.

Rada revokovala usnesení ohledně uzavření nájemních smluv z důvodu velmi špatného stavu jednotlivých bytů, byly uzavřeny smlouvy na jiné byty na stejných adresách. Byla také uzavřena smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na Karlínském náměstí 156/2. Vznikne tady nová prodejna potravin s bistrem.

Rada též schválila zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení pro realizaci veřejné zakázky ohledně správy a údržby kotelen v objektech městské části. Předpokládaná hodnota zakázky je 2,4 milionu bez DPH za 4 roky plnění.

Rada projednala žádost o prodeji části pozemku v oblasti pentagonu na Nové Palmovce a v současné chvíli nesouhlasí s prodejem a to z důvodu, že ho považuje ho za strategické vlastnictví hlavního města Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články