Organizace Women for Women podpoří osmičkovou školu, zaplatí dětem obědy v jídelnách

Organizace Women for Women podpoří osmičkovou školu, zaplatí dětem obědy v jídelnách

Po novém roce se opět rozjely jednání rady městské části. Během dvacetiminutového jednání na Libeňském zámku se řešily spíše technicistní tisky. Pojďme si je projít.

Rada schválila návrh rozpočtových opatření - jedná se hlavně o investiční a neinvestiční převody mezi osmičkou a magistrátem. Rozpočet se bude schvalovat až koncem února, do té doby je Praha 8 v rozpočtovém provizoriu.

Příspěvková organizace Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8 získala od úřadu bezúplatně několik notebooků a počítačů s příslušenstvím. Ty jsou určeny především pro potřeby Denního stacionáře v Křižíkově ulici a komunitního centra k zajišťování volnočasových a vzdělávací aktivit pro rodiny.

Místostarosta pro školství Matěj Fichtner (ANO) může zastupovat městskou část v rámci dotačních projektů z operačních programů Evropské unie, rada mu udělila plnou moc ke všem potřebným úkonům.

Rada souhlasila s odepsáním nedobytné pohledávky Základní a mateřské školy Petra Strozziho ve výši 134 209,70 Kč z roku 2002. Firma je v likvidaci, vymazána z rejstříku a možnost, že by byla pohledávka někdy v budoucnu uhrazena je naprosto mizivá.

Rada souhlasila s přijetím daru od Women for Women Czech pro Základní školu Palmovka ve výši 174 522 Kč. Organizace pomáhá zajišťovat, aby měly všechny děti přístup k obědům ve školních jídelnách.

Praha 8 nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2982/1 v oblasti Kotlaska, protože se jedná o součást areálu tenisových kurtů. Žadatelka si chtěla zvětšit svojí zahradu. Praha 8 též nesouhlasí se směnou pozemků v ulici Braunerova, rada žádá magistrát, aby jednalo o vykoupení příslušných pozemků.

Rada souhlasila s podáním odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby “Objekt pro údržbu vinice a zeleně” při komunikaci Povltavská. Stavba je podle rady v rozporu s platným územním plánem. Je zároveň rozporován i účel stavby – podle textu v odvolání se rada domnívá, že nejde o skutečný provozní objekt, ale o stavbu rodinného domu.

Bylo uzavřeno několik smluv o zřízení věcného břemene, týkající se převážně kabelového vedení a vodovodních přípojek a také nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě.

Došlo ke schválení vzorového textu “Zásad pronajímání prostor sloužících podnikání Městské části Praha 8”.

Na závěr šla pak ze sekretariátu starosty informace o tom, že už se nebudou tisknout pozvánky na radu a zápisy z jednání. Tohle je rozhodně dobrá zpráva, už dříve jsem říkal, že v tyto materiály stačí dostávat pouze elektronicky. Věřím, že do budoucna dojde i ke zrušení tisku všech materiálů na jednání rady.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články