Praha tramvajová! Do roku 2030 vzniknou kilometry nových kolejí

Praha tramvajová! Do roku 2030 vzniknou kilometry nových kolejí

Hlavní město Praha prostřednictvím svého územního plánování dlouhodobě vyjadřuje podporu rozvoji ekologické tramvajové dopravy. A že se nejedná jen o teoretické vize dokazuje Praha zejména faktickým zadáváním projektů a následné samotné realizace nových tramvajových tratí.

O rozvoji tramvajové dopravy na území hlavní města bylo publikováno mnoho článků a pojednání, avšak hlavně z obecného hlediska s cílem předat čtenářům informace odkud a kam nové tratě povedou a popřípadě jaké jsou předpokládané náklady nebo termín realizace jejich výstavby.

Nové tramvajové tratě na Praze 8

Pojďme se ale zaměřit na naší městskou část, a to s ohledem na vozový park tramvají Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP), který bude muset v krátké budoucnosti nutně řešit pokrytí nově vybudovaných tratí pořízením dalších tramvajových vozů.

Pražští radní schválili záměr výstavby nové tratě z Kobylis na kraj sídliště Bohnice, která by měla propojit stanici připravované lanové dráhy Bohnice – Troja – Podbaba se stanicí metra Kobylisy na lince C. Tato trať bude vedena od metra Kobylisy z křižovatky ulic Klapkova, Střelničná a dále západním směrem ulicí Pod Sídlištěm, přes Kobyliské náměstí a následně ulicemi Čimickou a K Pazderkám, až na okraj sídliště Bohnice k ulici Lodžská. Na nově vzniklé tramvajové trati je plánováno až sedm tramvajových zastávek, přičemž ukončení tratě je plánováno úvratí – tedy o tzv. kolejový přejezd, který je pro trať ekonomicky i prostorově výhodnější – u připravované konečné stanice lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice. Tato trať by měla právě navazovat na lanovku z Podbaby a stavět by se měla začít v roce 2025. Odhadované náklady na výstavbu tratě z Kobylis do Bohnic jsou cca 1,2 mld. Kč, které budou postupně upřesňovány na základě zpracovávané projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Na stavbu nové tratě bude dopravní podnik usilovat o získání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Z hlediska výstaveb nových tratí jsou v dalších letech vize i na pokračování tramvajové tratě s přesahem krajských územních celků, a to konkrétně z konečné Kobylisy do nedalekých Zdib. I tento záměr však výrazně ovlivní skladbu vozového parku tramvají v nejbližších letech.

Pro Prahu 8 je stěžejní vypravování vozů z vozovny Kobylisy, která disponujíe zejména vozy typu 14T, u kterých je předpoklad, že právě ony budou obsluhovat nové tratě v naší městské části a na trase do nedalekých Zdib. Tyto vozy dříve neměly mezi Pražany příliš pozitivní ohlasy, zejména v době, kdy je Drážní úřad v roce 2014 odstavil do doby opravy stěžejního technického uzlu v oblasti mezičlánkového spojení. Na všech 55 provozních vozech 14T byly v polovině února 2021 inkriminované příčníky opraveny. Nad rámec zmíněné opravy a na základě poptávky Pražanů přistoupil dopravní podnik také k provedení tzv. malé modernizace těchto vozů, která obnáší zejména změnu uspořádání sedaček ve voze a nepřehlédnutelnou změnu vnějšího designu vozu. Takto je zmodernizována zhruba polovina flotily těchto vozů, přičemž ostatní vozy budou do moderní podoby upraveny v rámci vyšších cyklických prohlídek v řádu jednotek let. V současné době vozy 14T nevykazují žádné větší vady a vzhledem k tomu, že cestující změnu uspořádání interiéru vnímají jako velice pozitivní, je záměrem dopravního podniku na tyto vozy aplikovat další inovace. Například se momentálně činí kroky vedoucí k možnosti navýšení provozní rychlosti vozů na 70 km/h, která by měla být přínosem k urychlení dopravy zejména na periferních traťových úsecích jako bude mimo jiné právě traťový úsek Kobylisy – Zdiby.

Skladba vozového parku

Vize skladby vozového parku pražských tramvají jako celku s ohledem na plán rozvoje tramvajových tratí na celém území Prahy je určitě zajímavá nejen pro obyvatele Prahy 8.

Technicko-provozní útvar DPP si nechal představenstvem schválit dokument „Dlouhodobá strategie řízení vozového parku tramvají“, kde jsou striktně definovány vize s ohledem na očekávaný nárůst vypravení tramvají, tedy navýšení počtu provozních vozů vlivem rozvoje nových tratí. Tato strategie byla zpracována ve výhledu do roku 2026 s dílčím mezníkem v roce 2023, a to zejména v souladu:

  • se strategií rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, která byla schválena Radou hl. m. Prahy a vzata na vědomí Zastupitelstvem hl. m. Prahy (v letošním roce by byla měla být aktualizována),
  • s plánem udržitelné mobility Prahy a okolí – jedná se o základní koncepční dokument rozvoje mobility města a jeho okolí,
  • s rozvojem linek PID v Praze – tedy dokumentem zpracovaným organizací ROPID včetně návrhů linkového vedení, předpokládaných objemů výkonů a navýšení vypravení tramvají dle jednotlivých záměrů.

Pro plánování budoucího stavu vozového parku je stěžejní jednak stanovení absolutního navýšení vypravení, který se uvádí v přepočtu na ekvivalent T (přepočet na jeden krátký sólo vůz, např. dlouhý vůz 15T ForCity je pro tyto účely počítán jako 2xT) a dále potřebný garantovaný počet obousměrných vozů (tč. pouze typ vozu KT8D5.RN2P) ve vazbě na případné konečné zastávky realizované dočasně nebo trvale úvratěmi, tedy bez vystavěných smyček. V níže uvedené tabulce jsou výhledy výstaveb nových tratí seřazené podle předpokládaného data dokončení. Zde je nutné upozornit, že případné navýšení počtu potřebných vozů není závislé pouze na nově budovaných TT, ale také na rozhodnutích hl. m. Prahy o rozsahu výkonů tramvajové dopravy. Novostavby tramvajových tratí jsou ale na rozdíl od jiných procesů velmi dobře predikovatelné, protože existují podklady, které jsou v souladu s předpokládanými termíny realizace dle koncepčních materiálů hl. m. Prahy, zejména dle Plánu udržitelné mobility.

Jak bylo uvedeno výše, záměry jsou rozděleny dílčím mezníkem v roce 2023, akce po roce 2026 nejsou uvedeny. V současné době lze konstatovat, že do roku 2023 bude dopravní podnik schopen zajistit předpokládané vypravení tramvajových vozů i s ohledem na nově otevřené traťové úseky se stávajícím vozovým parkem a navýšením počtu obousměrných vozů KT8D5.RN2P. V období let 2024 až 2026 však už vzniká potřeba navýšení počtu vozů, a to nejen obousměrných.

tramvaje1

Na základě výstavby nových tratí a z toho vyplývající nutnost vyššího vypravení vozů než je současný disponibilní počet tramvají, bude pro dopravní podnik patrně nezbytné pořizovat alespoň část nových vozidel v obousměrném provedení.

  • Je tedy předpoklad, aby dopravní podnik zahájil přípravu veřejné soutěže a následné zajištění rámcové smlouvy na nákup nových vozů už v období let 2023 a 2024.
  • Rok 2024 bude posledním rokem, kdy DPP doplatí poslední úhrady za pořízení moderních vozů 15 ForCity.
  • Proto období od roku 2025 bude s největší pravděpodobností ideální, aby DPP pořídil až 20 ks tramvají délky 32 metrů, resp. obousměrných vozů délky 32 metrů (dle aktuální výstavby tratí se smyčkou nebo jen s úvratí).
  • V dalších letech, od roku 2026 (taktéž dle upřesnění plánovaného vývoje výstavby tratí), by měl DPP pořídit dalších až 30 ks tramvají délky 32 metrů, resp. obousměrných vozů délky 32 metrů.

Celkem by tedy mělo dojít k pořízení až cca 50 nových dlouhých tramvají (ekv. 100xT). Na základě běžně dostupných informací mají v současné době tramvaje podobného typu, prodejní hodnotu v rozsahu 45 až 65 mil. Kč za jeden vůz a to dle stupně vybavenosti vozu jako např. plnohodnotná klimatizace v salónu vozu apod..

Je proto správné, i s ohledem na současnou pandemickou situaci, která v důsledku způsobí potřebu spořit ve všech sférách a odvětvích, že dopravní podnik přistupuje k této problematice s péčí řádného hospodáře a hledá možná řešení, jak nově vybudované tratě pokrýt jiným způsobem než pouhým nákupem nových, bezesporu ekonomicky náročných vozů.

Zástupci Dopravní podniku hl. města Prahy začali vyjednávat s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP) o nákupu až dvanácti, tč. provozovaných vozů KT8D5.RN2P právě v Plzni, které první vozy začnou nabízet k prodeji v druhé polovině roku 2022. Jedná se o vozy s nízkopodlažním středním článkem a výzbrojí TV Progress, kterou DPP na ostatních vozech tohoto typu používá. Po fyzické prohlídce vozů přímo v PMDP bylo technickými pracovníky DPP konstatováno, že stav vozů je velmi dobrý. Na základě znalostí rozsahu úprav na obdobných typech vozů byl stanoven kvalifikovaný odhad nákladů na základní úpravu vozů do pražské podoby na deset milionů korun. V porovnání s výše uvedenými náklady na pořízení zcela nových vozů se jedná o cca 80% úsporu finančních prostředků nás všech daňových poplatníků, proto rozhodnutí představenstva DPP, kterému byly předloženy tři variantní řešení, z nichž vybralo tu ekonomicky nejefektivnější, kvitujeme.

tramvaje2

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články