Parky Prahy 8 chceme vidět rozkvétat a ne prodávat k zastavění!

Parky Prahy 8 chceme vidět rozkvétat a ne prodávat k zastavění!

Velice nás mrzí, že rada naší městské části vydala souhlasné stanovisko k prodeji části parcely 267/1 v parku Pod Korábem, jejíž část je v územním plánu vedena jako zeleň. Vlastníkem nově vzniklé parcely 267/13 je tak teď soukromá společnost Relimex group s.r.o., u které v náhledu do katastru vidíme poznámku “Zahájení exekuce”. Mrzí nás to nejen proto, že součástí našeho programu je zachování městských parků a zeleně, ale i proto, že s tímto parkem některé z nás pojí příjemné, dávné i čerstvé vzpomínky.

Jak vyplývá z rozboru situace níže, bylo to právě vedení Prahy 8, které ze všech dotčených politických orgánů jako první vydalo kladné stanovisko k prodeji z vlastnictví hlavního města Prahy do soukromých rukou. Toto stanovisko sice není pro orgány hlavního města závazné, ale na začátku celého formálního kolečka bylo možné nastavit lepší směr pro občany Prahy 8, které má rada zastupovat. Před projednáním v radě MČ Praha 8 měla věc na stole ještě radou zřízená komise pro územní rozvoj a památkovou péči, která se k záměru vyjádřila rezervovaně. Náš zástupce v komisi Karel Ptáček potvrdil, že komise bod neschválila a projednávání tohoto bodu přerušila kvůli nedostatku podkladů. Vedení naší městské části tedy jednalo bez ohledu na postoj odborného orgánu, který si samo zřídilo, aby jí radil. Komise pro obecní majetek, ve které je za nás Michal Novák, materiál vůbec neprojednávala.

Časová osa událostí

  • V únoru 2019 se dotaz MHMP, jaký je postoj Prahy 8 k prodeji, dostal na jednání osmičkové komise pro územní rozvoj a památkovou péči - ta se usnesla na přerušení jednání v této věci.
  • V březnu 2019 rada městské části Praha 8 svým usnesením vydala kladné stanovisko k prodeji a uložila radnímu Tomáši Hřebíkovi (STAN), který související materiál také na jednání rady uvedl, aby jej odeslal na Magistrát hlavního města.
  • V červnu 2019 předložil radní hlavního města zodpovědný za majetek Jan Chabr (TOP09) k projednání prodej na majetkovém výboru zastupitelstva hlavního města - ten souhlasil.

Až potud se věc v dokumentech vyskytovala s výměrou části parcely v hodnotě 364 m2.

  • V říjnu 2020 však už rada a následně i zastupitelstvo hlavního města Prahy souhlasily s prodejem 585 m2, ačkoliv se jimi přijatá usnesení odkazovala na výše zmíněné projednání na majetkovém výboru ZHMP, kde figuruje hodnota 364 m2. Kromě pachutě z jednání vedení Prahy 8 tak zůstává i neznámá (ne)souvislost mezi usnesením výboru ZHMP a usnesením RHMP resp. ZHMP - skok +60% ve výměře. Podrobnosti nám z dokumentů nejsou zřejmé.

“Co se týká výměry, tak ta je, dle mých podkladů je vizuálně stejná v obou případech. Jde o zarovnání území dle parcel 260 a 267/4 - nově vznikla parcela 267/13. V době jednání na výboru ale geometrický plán neexistoval, takže těch 364 m2 byl jen odhad. Z geometrického plánu pak vylezlo zmíněných 585 metrů čtverečních. Zdá se, že usnesení rady je v souladu s usnesením výboru,“ říká předseda zastupitelského klubu Pirátů v Zastupitelstvu hlavního města Prahy Viktor Mahrik, který zároveň působí i jako předseda Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP. Žadatel byl podle výboru navíc jediným možným kupujícím a projekt je ve shodě s územním plánem.

Jak to vysvětluje vedení Prahy 8?

Kromě výše zmíněného usnesení rady, těžko říct. Ti z vás, kteří sledujete tuto kauzu na Facebooku ve skupině Libeň, Karlín, jste si jistě všimli, kolikrát a jak důkladně ji ve veřejném prostoru vysvětlil odpovědný radní Hřebík, resp. kdokoliv z radních. Nebojte, jsou to až nehezky jednoduché počty… Proč asi. :( Bylo by skvělé, kdybychom měli takové vedení Prahy 8, které by se věnovalo rozšiřování a zlepšování zelených ploch; všichni se snad shodneme, že přírodu ve městě chceme o to víc, o co je tu vzácnější!

A aby toho nebylo málo, uvádíme ještě dva odkazy na jednání k pronájmu jiné části dotčené parcely 267/1, která byla přijata také ve výše popsaném časovém úseku, ale s kauzou z našeho pohledu přímo nesouvisí:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články