Ředitelé osmičkových škol dostanou odměny, v průměru jde o částky vyšší než 125 tisíc

Ředitelé osmičkových škol dostanou odměny, v průměru jde o částky vyšší než 125 tisíc

Dnešní jednání rady trvalo zhruba 20 minut, ale během té doby se stihla probrat řada věcí. Řešilo se třeba schválení odměn ředitelům mateřských a základních škol, a také plán práce rady a zastupitelstva a několik rozpočtových opatření.

Pojďme si to ale projet detailněji a popořadě.

  • Rada schválila rozpočtová opatření, jednalo se hlavně o převody finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami a to zejména v oblastech školství, životního prostředí a kultury a cestovního ruchu. Kromě toho se v rámci ekonomických tisků projednaly úpravy odpisových plánů hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací.

  • Došlo k úpravě finančního plánu na rekonstrukce bytů v režimu domu s pečovatelskou službou, azylových a sociálních bytů. Celkem by letos měly být provedeny opravy bytů městské části v hodnotě 39 milionů, došlo k navýšení o 3 miliony.

  • Bylo schváleno navýšení platů zaměstnanců Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8. Platy byly navýšeny dle platových tarifů podle nařízení vlády z 31. srpna letošního roku.

  • Radní schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě umístění nových rozvaděčů na stávající vedení při ulici Štětínská, Dolákova a Hackerova.

  • Je schválen plán práce Rady městské části na rok 2023 a rámcový plán činnosti Zastupitelstva na rok 2023. Jak jsem již psal, rada se bude scházet zhruba jednou za 14 dní ve středu a jednání zastupitelstva jsou pak plánována v únoru, květnu, červnu, září a v prosinci.

  • Byl schválen návrh delegace zástupců na valné hromady společnosti IPODEC, ve které Praha 8 vlastní podíl ve výši 43%. Osmičku budou zastupovat starosta Ondřej Gros a místostarostové Radomír Nepil a Jiří Vítek.

  • Rada také na schválila uzavření nájemní smlouvy na byt vyčleněného pro pro účely ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. Schválení doporučila už v června komise pro obecní byty. Stejně tak rada souhlasila s uzavřením pěti nájemních smluv z programů sociálního bydlení.

  • Byla upravena zřizovací listina příspěvkové organizace Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 - SOS Praha 8. Došlo k vyjmutí denního stacionáře a bydlení pro seniorů z předmětů činnosti k naplnění hlavního účelu a bylo upraveno vnitřní členění organizace.

  • Novou ředitelkou Mateřské školy v ulici Na Pěšinách byla jmenována od 1. ledna 2023 paní Dana Cejpková. Vyhrála konkurzní řízení.

  • Byly schváleny odměny pro ředitele základních a mateřských škol zřízených Prahou 8. A to za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů ve druhém pololetí letošního roku. Částky se pohybují od 125 do 250 tisíc korun.

Příští rada se uskuteční opět za týden. Mezi tím se dojděte podívat třeba na vánočně vyzdobený Libeňský zámeček nebo na jeden z pěti vánočních stromů, které tady u nás na osmičce máme. Můžu Vám to jen doporučit.

Martin Štěrba, předseda kontrolního výboru ZMČ Praha 8

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články