Výstavba nové základní školy Rohan míří do další etapy

Výstavba nové základní školy Rohan míří do další etapy

Další rada, další hromada nových věcí, které se chystají tady u nás v Praze 8. Jako nejdůležitější materiál z dnešní rady vedení městské části považuji zahájení zadávacího řízení k realizaci veřejné zakázky ohledně architektonického řešení základní školy Rohan a to včetně interiéru.

Po úspěšné architektonické soutěži, kterou vyhrála společnost A X X I, se teď začíná řešit další fáze a to zahájení jednání jednacího řízení bez uveřejnění. Rada během jednání pověřila místostarostu Radomíra Nepila ke jmenování a odvolávání členů expertní skupiny, v ní by měli zasednout hlavně odborníci, kteří se výstavbou školy budou zabývat. Je cílem, aby během tohoto volebního období byla zahájena stavba. V budoucnu by do nové školy mělo chodit ve 27 třídách až 810 dětí. Já samozřejmě výstavbu školy podporuji, a těším se, až bude za pár let otevřena.

Pojďme ještě k dalším materiálům, které byly na radě projednány.

Rada schválila přijetí časového plánu vyúčtování hospodaření MČ Praha 8 za rok 2022.

Rada jednala o uskutečněných majetkových převodech, tento materiál půjde i na jednání zastupitelstva za tři týdny. Mezi nemovitostmi k převodu se objevuje třeba i Stadion Mládeže na Palmovce, který je ve vlastnictví státu.

Na vědomí byla vzata sociodemografická analýza území správního obvodu Praha 8. Hlavním cílem studie bylo zpracovat analýzu, která bude reflektovat vývoj počtu obyvatel a změny ve struktuře obyvatel.

Rada souhlasila s přijetím daru od společnosti Women for Women, díky kterému budou moci být uhrazeny obědy školákům v osmičkových školách. Jedná se třeba o ZŠ a MŠ Petra Strozziho, ZŠ a MŠ Na Slovance, ZŠ Mazurská, ZŠ Glowackého a ZŠ Žernosecká.

Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ke stavbě bytového domu v ulici K Ládví a podobná smlouva pro podzemní garáže v ulici Lodžská. Stejně tak byla schválena smlouva za účelem rozšíření telekomunikační sítě v Kobylisích a smlouva o vedení nadzemního a podzemního vedení v Kobylisích.

Praha 8 zásadně nesouhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 2364/507 na Ládví, protože se jedná o nevhodné využití veřejného prostoru, stánek s občerstvením by překážel v pohybu chodců. Praha 8 stejně tak nesouhlasí kvůli nové zbytečné dopravní zátěži s pronájmem pozemků parc. č. 2604 a 2605 při ulici Čuprova, s pronájmem pozemku parc. č. 3636 při ulici Zenklova a Libeňský most, a s prodejem povrchu nacházející se na pozemcích parc. č. 2853/1, 2827/4 při ulici Kotlaska a Světova, protože se jedná o veřejnou místní komunikaci. Praha 8 naopak souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 99/%2 při ulici Kandertova za účelem umístění kontejneru na odpad.

Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o stavebních úpravách se změnou užívání části objektu 637 v Libni. Jedná se o vícenáklady při úpravě prostor pro nové ordinace, které se budou nacházet v objektu Úřad městské části v “teskáčích”.

Rada uzavřela smlouvu o výpůjčce pozemku pro konání karlínských farmářských trhů v okolí kostela sv. Cyrila a Metoděje. Trhy by se měly konat o všech pátcích, sobotách, nedělích a pondělcích až do 31. 1. 2026.

V rámci jednání rady se také uskutečnila Valná hromada společnosti Centrum Palmovka. Byla vzata na vědomí důvodová zpráva k návrhu účetní závěrky. Zisk ve výši 884 019,01 byl zaúčtován na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Rada také schválila s úpravou platu pro ředitelku příspěvkové organizace Osmička pro rodinu a schválila nájemní smlouvy.

Příští rada bude za týden, jednat se bude hlavně o rozpočtu, který vedení naší městské části předloží zastupitelstvu. Jsem zvědav.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak bude vypadat nová škola na Rohanském ostrově? Praha 8 vypisuje architektonickou soutěž
18.01.2022

Jak bude vypadat nová škola na Rohanském ostrově? Praha 8 vypisuje architektonickou soutěž

Předmětem soutěže o návrh je návrh architektonického řešení včetně interiéru základní školy Rohan, Praha 8 o velikosti 3×9 tříd, včetně příslušného zázemí a vybavení, tedy zejména specializovaných učeben, tělocvičen a sportovišť, učitelských bytů, kuchyně a...