Praha 8 apeluje na rodiče, aby dětem kvůli zápisům do škol účelově neměnili trvalé bydliště

Praha 8 apeluje na rodiče, aby dětem kvůli zápisům do škol účelově neměnili trvalé bydliště

Březnové jednání komise pro školství se točila okolo tří zásadních témat – zápisů do mateřských a základních škol, navýšení kapacity školy ZŠ při PN Bohnice a ceny Eduarda Štorcha.

Zápisy do MŠ a ZŠ

Na úvod jednání informoval vedoucí odboru Petr Svoboda členy komise o termínech zápisů do MŠ a ZŠ. Tyto informace najdete v aktuálním čísle měsíčníku Osmička na straně 16-17 a na webu MČ Praha 8.

Náš zástupce Pavel Franc pak otevřel diskusi o situaci zápisů na ZŠ Lyčkovo náměstí, kde se opět předpokládá velký počet zájemců a po sociálních sítích kolují zprávy, že někteří rodiče se snaží získat místo pomocí účelové změny trvalého pobytu. Vedoucí odboru komisi informoval o tom, že o problému ví, a snaží se ho s panem ředitelem Janem Kordou aktivně řešit. Z přímé komunikace se zástupci MŠMT vyplynulo, že neexistuje legální způsob, jak se proti této účelové změně trvalého pobytu v přijímacím řízení bránit. Jediným možným způsobem, je tak apelovat na rodiče, aby tak nečinili.

“Upozorňujeme, že v případě, kdy bude zjištěno, že trvalý pobyt dítěte není shodný s trvalým pobytem ani jednoho ze zákonných zástupců, může škola činit další právní kroky, aby zamezila účelovému přehlašování trvalého pobytu dětí, které ve skutečnosti bydlí mimo naši spádovou oblast.”

Vyjádření ke kritériu spádovosti zaslal i odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy.

Dle ustanovení § 36 odst. 7 školského zákona mají tak všichni uchazeči ze školského obvodu zákonný nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními uchazeči, a to bez jakékoliv podmínky. Užívání kritéria místa trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu školy v rámci zápisu jako zvýhodňujícího kritéria tak není v rozporu se zákonem. V případě, že počet dětí uvnitř školského obvodu spádové školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel vhodný nástroj na odmítnutí oprávněných spádových žadatelů o přijetí a je povinen postupovat dle zákona. V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splňují zákonné kritérium místa trvalého pobytu v příslušném školském obvodu tak nelze využít přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v daném školském obvodu, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává, popř. další podpůrná kritéria, např. docházka do přípravné třídy zřízené při základní škole, docházka do MŠ, aj. Pokud je vyšší počet těchto uchazečů, je doporučena forma losování všech uchazečů splňujících podmínku spádovosti

Nezbývá než věřit, že nyní již informovaní rodiče si tyto účelové změny trvalého pobytu rozmyslí a městská část nebude muset činit právní kroky například ve spolupráci s OSPOD.

Žádost ZŠ při PN Bohnice ohledně navýšení kapacity školy

Komise byla informována, že Základní škola při psychiatrické nemocnici Bohnice by vzhledem k nárůstu dětí v péči nemocnice potřebovala zvýšit své kapacity, a ač není MČ Praha 8 jejím zřizovatelem, je potřeba ze zákona souhlas městské části. Komise se žádostí samozřejmě souhlasila.

Cena Eduarda Štorcha za pedagogický přínos 2023

Komise diskutovala řadu možností, jak po 10 letech vyhlašování ceny Eduarda Štorcha, která slouží jako vyjádření úcty k pedagogickým pracovníkům osmičkovým základních škol, k vyhlašování přistoupit nově. Komise nakonec navrhla rozšířit cenu a vyhlašovat každý rok jinou kategorii, a to v tomto pořadí:

  • 2023 pro pedagogy mateřských škol
  • 2024 pro pedagogy základních škol 1. stupně a školních družin
  • 2025 pro pedagogy 2. stupně základních škol.

Nominace pedagogů na cenu dál zůstane v kompetenci samotných škol a nově i školek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články