Máme nakročeno k novým zásadám pro přidělování obecních bytů, pomohli jsme je vytvořit

Máme nakročeno k novým zásadám pro přidělování obecních bytů, pomohli jsme je vytvořit

Komise pro obecní byty městské části Praha 8 přijala nové zásady a podmínky pro nakládání s byty v domech v majetku hlavního města Prahy svěřených do správy naší městské části, které zohledňují i občany s nízkými příjmy. Ty připravila naše členka komise Magdalena Opletalová společně s dalšími členy komise - Štěpánem Ripkou ze sekretariátu pražského radního pro bydlení a transparentnost (do komise nominován Osmičkou žije) a místostarostou Prahy 8 Jiřím Vítkem (Patrioti). V této náročné době se tak jedná o další dobrou zprávu.

Byty mají být určeny pro osoby, které se ocitly v tíživé bytové situaci a které si nemohou zajistit bytové potřeby vlastními prostředky. V případě, že městské části Praha 8 nebude mít dostatek volných bytů pro tyto účely, budou žadatelé odkazováni na možnost požádat si o byt prostřednictvím příslušného odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Na zásadách jsme pracovali rok a půl a jsme rádi, že se to konečně povedlo projednat na půdě komise pro obecní byty naší městské části. Tento týden by o tom měla ještě jedna i rada městské části.

“Bytová nouze komplikuje nebo znemožňuje lidem žít své životy naplno, uplatňovat svoje základní práva, jako je právo na zdraví, vzdělání, rodinný život nebo soukromí. Domácností v bytové nouzi v Česku přibývá, což má negativní dopady na celou společnost. V současné době se v bytové nouzi v České republice nachází až 60 tisíc domácností, dalších téměř 200 tisíc je ohroženo, včetně 100 tisíc dětí,” vysvětluje členka komise pro obecní byty Magdalena Opletalová.

Pokud všechno vyjde, nové zásady a podmínky začnou platit od 1. 1. 2022.

Zásady a podmínky pro nakládání s byty

Nová podmínky a zásady určují jasná vstupní kritéria žadatele:

 • trvalý pobyt na území MČ Praha 8 po dobu minimálně dvou let,
 • tíživá bytová situace,
 • žadatel není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti v České republice určené k bydlení, ani nemá právo odpovídající služebnosti k užívání bytu nebo domu s výjimkou případů, kdy po něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval k bydlení pouze tuto nemovitost, zároveň není nájemcem družstevního bytu ve vlastnictví bytového družstva, jehož je členem,
 • žadatel nemá nevypořádané finanční závazky vůči MČ Praha 8; žádost lze podat, pokud má žadatel uzavřený splátkový kalendář, který řádně splácí.

Žadatelem o sociální bude moci být fyzická osoba, která dále splňuje tyto podmínky:

 • Průměrný čistý měsíční příjem žadatele v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v hl. m. Praze.
 • Pokud budou s žadatelem užívat sociální byt další osoby, doloží žadatel, že průměrný čistý měsíční příjem všech členů domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl:
  • 0,7násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
  • 0,8násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
  • 0,9násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
  • 1,0násobek průměrné hrubé měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem osoby s vymezenými příjmy, nebo čistý měsíční příjem všech členů domácnosti porovnáván s průměrnou hrubou měsíční mzdou za minulý kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou hrubou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.

K podané žádosti bude muset žadatel podle nových pravidel předložit níže uvedené přílohy:

 • občanský průkaz,
 • doklad o průměrné čisté měsíční mzdě žadatele, popř. dalších členů domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy,
 • čestné prohlášení o neexistenci jiných než dokládaných příjmů,
 • další doklady dle vyžádání OSM ÚMČ.

Pokud žadatel nedoloží kompletně vyplněnou žádost a případně nedoplní další požadované přílohy, nebude žádost postoupena do příslušné komise k projednání a po dvou měsících bude vyřazena z evidence.

Další podmínky nájmu:

 • Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok, následně může být prodloužena vždy na další 2 roky, nájemné bude stanoveno ve výši 90-120 Kč/m2/měsíc.
 • Nájemní smlouvu nelze prodloužit v případě, že nájemce porušuje povinnosti nájemce sjednané v nájemní smlouvě (zejména dluh vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu apod.).
 • Prodloužení doby nájmu schvaluje Rada MČ Praha 8.
 • V případě, že v průběhu trvání nájemního vztahu výše příjmu nájemce a členů jeho domácnosti překročí stanovený limit, bude výše nájemného upravena na úroveň nájemného stanoveného pro standardní nájemní byty MČ Praha 8.
 • Sníží-li se v době trvání nájemního vztahu příjem nájemce a členů jeho domácnosti pod stanovený limit, opět se výše nájemného upraví na výši nájemného platného v té době pro sociální byt.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články