Komise pro kulturu oceňuje námi navržený dotační systém

14. 03. 2022
Komise pro kulturu oceňuje námi navržený dotační systém

Pokračujeme v úsilí o digitalizaci a zefektivnění úřadu! Dotační software zavedený na Praze 8 v roce 2020 díky práci Martina Staňka se osvědčil a setkává se s kladnými reakcemi od všech dotčených.

Žadatelům o granty zjednodušuje podání žádostí, úředníkům zrychluje jejich zpracování a hodnotícím komisím umožňuje online přístup k žádostem. Všem tak odpadlo mnoho úmorné práce nejen díky úbytku papírování. Navíc se zpřehlednilo hodnocení žádostí a otevřela se cesta k větší průhlednosti dotačního řízení.

K dalšímu zefektivnění úřadu je potřeba tento dotační software rozvinout, aby mohl být na úřadu propojen s agendou smluv a ekonomickým systémem. K tomu jsou sice potřeba i finance, byť ne velké, ale především politická vůle. Proto Martin Staněk navrhl komisi pro kulturu, jejímž je členem, vyjádřit usnesením kladné stanovisko k používání a dalšímu rozvoji tohoto dotačního software:

“Komise pro kulturu a volný čas:
1) konstatuje, že dotační software použitý pro dotační řízení MČP8 2021 (dále jen DSW2) zjednodušil a zpřehlednil řízení pro všechny dotčené strany (žadatelé, úřad, hodnotitelé) a byl i vzhledem k nízkým nákladům na provoz v řádu desítek tisíc Kč velmi přínosným nástrojem,
2) konstatuje, že pro další období dotačního řízení uvítá opětovné použití DSW2,
3) konstatuje, že je žádoucí rozvoj DSW2 ve smyslu propojení s dalšími agendami ÚMČP8 za účelem dalšího zefektivnění práce ÚMČP8 při dotačním řízení,
4) doporučuje Radě MČP8 společným postupem s dalšími MČ, které o DSW2 mají zájem, nebo s HMP zajistit rozvoj DSW2 dle předchozího bodu,
5) doporučuje Komisi RMČP8 pro sport, mládež a grantovou politiku, která DSW2 rovněž využila, zvážit projednání obdobného usnesení.”

Komise jednomyslně usnesení přijala a doporučila tak vedení Prahy 8 podniknout ve spolupráci s dalšími městskými částmi i hlavním městem kroky k rozvoji software. K tomu by mohlo pomoct i memorandum o spolupráci, které loni podepsaly městská společnost Operátor ICT a spolek Otevřená města, který software vyvíjel. Těšíme se, že kromě rozvoje dotačního software se pro městskou část Praha 8 usnadní nasazení i dalších zajímavých systémům od Otevřených měst. Mezi nimi i Citivizoru, který by zprůhlednil hospodaření naší městské části veřejně přístupným webovým rozpočtem až na úroveň faktur.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články