Byla nebyla jednou jedna dotace na Novou Palmovku. Teď ji musí Praha 8 vrátit!

Byla nebyla jednou jedna dotace na Novou Palmovku. Teď ji musí Praha 8 vrátit!

O projektu nové radnice městské části Praha 8 toho bylo už napsáno hodně. Budoucnost této stavby, která hyzdí okolí Palmovky, je bohužel zatím nejistá. Jisté je akorát to, že městská část Praha 8 musí magistrátu vrátit dotaci ve výši 300 milionů korun.

  1. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na základě usnesení č. 29/77 ze dne 14. 9. 2017 poskytnutí finančních prostředků MČ Praha 8 ve výši 600 mil. Kč na investiční akci č. 80630 – Výstavba budovy Nová Palmovka. V souladu s tímto usnesením Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1640 ze dne 26. 6. 2018 schválila veřejnoprávní smlouvu č. INO/16/06/000361/2018 o financování dostavby sídla městské části Praha 8 a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

  2. Městská část Praha 8 obdržela první část dotace ve výši 300 mil. Kč, přičemž další část vyplývající ze smlouvy nebyla z důvodu nesplnění smluvních podmínek poukázána. Podle smlouvy měla být výstavba polyfunkční budovy Nová Palmovka dokončena nejpozději do 30. 6. 2019 a dosažení účelu doloženo ze strany MČ pravomocným kolaudačním rozhodnutím. V souvislosti s nesplněním těchto podmínek vznikla městské části povinnost vrátit poukázanou část dotace do 30 dnů ode dne schválení Zprávy o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2019 - závěrečného účtu.

  3. Městská část vzhledem ke svým finančním možnostem věděla, že tuto povinnost není schopna splnit a požádala v rámci jednání o finančním vypořádání za rok 2019 o možnost vrácení dotace ve splátkách. Rada ani zastupitelstvo hlavního města to však neschválili. Usnesením č. 15/22 ze dne 19. března 2020 pouze radní i zastupitelé posunuli termín vrácení finančních prostředků do konce roku 2020. Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 958 ze dne 18. 5. 2020 schválila dodatek č. 1, který obsahoval schválenou změnu termínu. Dodatek s upraveným termínem nebyl ze strany MČ Praha 8 podepsán. Stále platí, že MČ Praha 8 měla zmíněných 300 milionů vrátit do 1. 8. 2020. Starosta Ondřej Gros znova požádal v listopadu 2020 o další odklad a možnost splatit částku 300 milionů ve splátkách.

  4. Starosta Ondřej Gros v lednu 2021 opět požádal z důvodu nedostatku finančních prostředků platit ve splátkách a navrhuje splátkový kalendář.

  5. V březnu letošního roku městská část převedla na bankovní účet Prahy nevyčerpanou část dotace ve výši 55 161 766,73 Kč. Městská část tak dluží za „Novou Palmovku“ magistrátu „pouze“ 245 milionů.

  6. Mezi zástupci městské části a hlavního města Prahy dále probíhají jednání za účelem nalezení další formy řešení vzniklé situace, která nejsou doposud ukončena. Ve vztahu k samotné dotaci poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy bude dále postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Rada hlavního město Prahy dne 26. dubna 2021 schválila usnesení:

    Rada hlavního města Prahy souhlasí s úpravou vlastního hl. města Prahy v souvislosti s přijetím vratky části investiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 8 na akci č. 80630 - Výstavba budovy Nová Palmovka dle přílohy č.1 tohoto usnesení. Rada hlavního města ukládá předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení. (Termín: 27.5.2021)

  8. Zdá se, že příběh Nové Palmovky stále nekončí. Další jednání Výboru pro Novou Palmovku, ve které je za nás Ivo Slávka, bude 3. května 2021. Uvidíme, co se dozvíme.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články